فراخوان ثبت نام کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

چهارشنبه, 25 خرداد 01


فراخوان ثبت نام ویژه شورای های مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

اسامی انجمن های علمی دانشجویی

 

1- علوم و مهندسی آب        2- اقتصاد کشاورزی          3- علوم و مهندسی باغبانی                 

               

4- ترویج و آموزش کشاورزی پایدار               5- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

6- مهندسی طبیعت      7- علوم و مهندسی خاک         8- علوم و مهندسی صنایع غذایی           

                                       

9- گیاهپزشکی 10 - مهندسی علوم دامی 11- مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسون

 

 

 

جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

 

/http://asnrukh.polink.ir/Student/Elections

 

ورود با شماره دانشجویی و کد ملی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی با کارشناس انجمن های علمی دانشجویی با شماره 09383106155 تماس حاصل نمایید.

 

کمیته برگزاری انتخابات مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان