انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

شنبه, 26 تیر 00


 

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه

برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

ویژه انجمن های

 

1- علوم و مهندسی آب         2- اقتصاد کشاورزی           3- علوم و مهندسی باغبانی           4- ترویج و آموزش کشاورزی پایدار         5- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

 

 

6- مهندسی طبیعت               7- علوم و مهندسی خاک    8- مهندسی علوم دامی   9-  مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون          

تاریخ انتخابات: یکشنبه 27 تیر ماه 1400 - زمان: ساعت 9 صبح  الی 23  شب

انتخابات از طریق لینک زیر در سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی

http://asnrukh.polink.ir/Student/Elections/

ورود با شماره دانشجویی و کد ملی

کمیته برگزاری انتخابات مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان