فرآخوان ثبت نام کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دوشنبه, 07 تیر 00


فرآخوان ثبت نام کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

زمان ثبت نام؛ 8 لغایت 15 تیر ماه 1400