فعاليت اين كانون در زمينه هاي جامعه شناسي اقوام ايراني، مسائل اجتماعي، محيط زيست و توسعه پايدار مي باشد.


غزل قبلي
دبیر

سيده زهرا بدوي
شورای مرکزی

يونس اشكاوند
شورای مرکزی

صادق رحماني
شورای مرکزی

نگين خورند
شورای مرکزی

همکاری انجمن ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با کانون فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهت برگزاری مسابقه ورزشی در منزل
ارتباط زنده با موضوع اب و امنیت غذایی همراه با کارشناس برنامه جناب اقای دکتر سیروس جعفری