علي زمانپوربروجني
دبیر

سيما صفيان بلداجي
شورای مرکزی

زينب رنجبر
شورای مرکزی

هانيه پاشايي
شورای مرکزی

كوثر طوني
شورای مرکزی

لگو انجمن علمی صنایع غذایی
دوره HACCP