فاطمه غيبي پور
دبیر

زينب نورمقدم
علی البدل

طيبه شريفي
شورای مرکزی

مرواريد اسداله پور
شورای مرکزی

ايدا رامزي
شورای مرکزی

ندا زامهران
شورای مرکزی