کانون ایرانشناسی و گردشگری
کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی(راه روشن)
کانون حس هفتم
کانون شعر و ادب
کانون فرهنگ و مطالعات اجتماعی
کانون قرآن و عترت
کانون کار و کارآفرینی
کانون هلال احمر
کانون هنر
میراث سبز رامین(محیط زیست)
ردیف لوگو نام مجموعه
1 کانون ایرانشناسی و گردشگری مشاهده جزئیات
2 کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی(راه روشن) مشاهده جزئیات
3 کانون حس هفتم مشاهده جزئیات
4 کانون شعر و ادب مشاهده جزئیات
5 کانون فرهنگ و مطالعات اجتماعی مشاهده جزئیات
6 کانون قرآن و عترت مشاهده جزئیات
7 کانون کار و کارآفرینی مشاهده جزئیات
8 کانون هلال احمر مشاهده جزئیات
9 کانون هنر مشاهده جزئیات
10 میراث سبز رامین(محیط زیست) مشاهده جزئیات

انجمن اسلامی دانشجویان
بسیج دانشجویی
تشکل اسلامی آزاد اندیشی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن اسلامی دانشجویان مشاهده جزئیات
2 بسیج دانشجویی مشاهده جزئیات
3 تشکل اسلامی آزاد اندیشی مشاهده جزئیات

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی
انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی باغبانی و مهندسی فضای سبز
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی
انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی طبیعت
انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
انجمن های علمی دانشجویی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی مشاهده جزئیات
2 انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار مشاهده جزئیات
3 انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب مشاهده جزئیات
4 انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی باغبانی و مهندسی فضای سبز مشاهده جزئیات
5 انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک مشاهده جزئیات
6 انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی مشاهده جزئیات
7 انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی مشاهده جزئیات
8 انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مشاهده جزئیات
9 انجمن علمی دانشجویی مهندسی طبیعت مشاهده جزئیات
10 انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی مشاهده جزئیات
11 انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون مشاهده جزئیات
12 انجمن های علمی دانشجویی مشاهده جزئیات

ردیف لوگو نام مجموعه
1 المپیاد علمی دانشجویی مشاهده جزئیات
2 ایثار مشاهده جزئیات
3 آروما مشاهده جزئیات
4 آروما مشاهده جزئیات
5 آواز کَرَک مشاهده جزئیات
6 آوی سبز مشاهده جزئیات
7 آوی سبز مشاهده جزئیات
8 آوی سبز مشاهده جزئیات
9 تاپ مشاهده جزئیات
10 دانش کشاورزی رامین مشاهده جزئیات
11 دانش ورزش مشاهده جزئیات
12 دنیای سبز مشاهده جزئیات
13 رهپویان دانش مشاهده جزئیات
14 عروج مشاهده جزئیات
15 گیاه پزشک مشاهده جزئیات
16 نوت مشاهده جزئیات
17 نوت مشاهده جزئیات
18 نوید مشاهده جزئیات
19 نیل مشاهده جزئیات
20 نیل مشاهده جزئیات
21 نیل مشاهده جزئیات
22 هویت مشاهده جزئیات

انجمن ورزش
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن ورزش مشاهده جزئیات

شورای صنفی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 شورای صنفی مشاهده جزئیات

شورای صنفی هیات علمی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 شورای صنفی هیات علمی مشاهده جزئیات