کانون قرآن و عترت
کانون هلال احمر
کانون ایرانشناسی و گردشگری
کانون هنر
کانون میراث سبز رامین
کانون فرهنگ و مطالعات اجتماعی
کانون فوق برنامه
کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی(راه روشن)
کانون حس هفتم
کانون کار و کارآفرینی
کانون خبر و رسانه
کانون شعر و ادب

انجمن اسلامی دانشجویان
تشکل اسلامی آزاد اندیشی
بسیج دانشجویی
انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره)

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب
انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی باغبانی و مهندسی فضای سبز
انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک
انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی طبیعت
انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

دانش کشاورزی رامین
گیاه پزشک

انجمن ورزش

شورای صنفی

شورای صنفی هیات علمی